Στατική Μελέτη

Στατική ανάλυση και μελέτη ενός κτιρίου, είναι μια διαδιασία που απαιτεί γνώση και ακρίβεια. Πρόκειται για μία επιστημονική διαδικασία, που κάθε φορά εξετάζει διαφορετικά δεδομένα για ένα κτίριο ώστε να ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα η θέση, το έδαφος, η αντισεισμικότητα, η χρήση, τα μηχανήματα που φέρει, τα πατώματα, οι τοιχοποιίες, γενικά η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητα του καθώς και η βέλτιστη οικονομική λύση συνδυάζοντας όλους τους παραπάνω λόγους.


 

Στατική Μελέτη

Στατική ανάλυση και μελέτη ενός κτιρίου, είναι μια διαδιασία που απαιτεί γνώση και ακρίβεια. Πρόκειται για μία επιστημονική διαδικασία, που κάθε φορά εξετάζει διαφορετικά δεδομένα για ένα κτίριο ώστε να ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα η θέση, το έδαφος, η αντισεισμικότητα, η χρήση, τα μηχανήματα που φέρει, τα πατώματα, οι τοιχοποιίες, γενικά η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητα του καθώς και η βέλτιστη οικονομική λύση συνδυάζοντας όλους τους παραπάνω λόγους.


 

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η Αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τη σύνθεση και τη δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής λύσης για το υπο μελέτη έργο. Στην αρχιτεκτονική μελέτη πέρα από την αρχιτεκτονική λύση περιλαμβάνονται η μελέτη φωτισμού, η επιλογή υλικών κατασκευής, η επιλογή χρωμάτων, η επιλογή επίπλων και πολλές άλλες λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να σχεδιάσει αυτό που θα τον ικανοποιεί σε βάθος χρόνου.

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η Αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τη σύνθεση και τη δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής λύσης για το υπο μελέτη έργο. Στην αρχιτεκτονική μελέτη πέρα από την αρχιτεκτονική λύση περιλαμβάνονται η μελέτη φωτισμού, η επιλογή υλικών κατασκευής, η επιλογή χρωμάτων, η επιλογή επίπλων και πολλές άλλες λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να σχεδιάσει αυτό που θα τον ικανοποιεί σε βάθος χρόνου.

Ηλεκτρολογική Μελέτη

Η ηλεκτρολογική μελέτη περιλαμβάνει το σύνολο των ηλεκτρικών σχεδίων καθώς και των προδιαγραφών για τη σωστή ηλεκτροδότηση ενός "έργου". Τα "έργα" μπορεί να είναι από μία οικία μέχρι ένα βιομηχανικό κτήριο. Στην ηλεκτρολογική μελέτη συμπεριλαμβάνονται επιπλέον όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνδεση του υπό μελέτη  "έργου" με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ηλεκτρολογική Μελέτη

Η ηλεκτρολογική μελέτη περιλαμβάνει το σύνολο των ηλεκτρικών σχεδίων καθώς και των προδιαγραφών για τη σωστή ηλεκτροδότηση ενός "έργου". Τα "έργα" μπορεί να είναι από μία οικία μέχρι ένα βιομηχανικό κτήριο. Στην ηλεκτρολογική μελέτη συμπεριλαμβάνονται επιπλέον όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνδεση του υπό μελέτη  "έργου" με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
Η ηλεκτρολογική μελέτη περιλαμβάνει το σύνολο των ηλεκτρικών σχεδίων καθώς και των προδιαγραφών για τη σωστή ηλεκτροδότηση ενός "έργου". Τα "έργα" μπορεί να είναι από μία οικία μέχρι ένα βιομηχανικό κτήριο. Στην ηλεκτρολογική μελέτη συμπεριλαμβάνονται επιπλέον όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνδεση του υπό μελέτη  "έργου" με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
Η Μηχανολογική μελέτη περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σχέδια / έγγραφα / προδιαγραφές που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του υπό μελέτη "έργου". Στη μηχανολογική μελέτη περιλαμβάνονται η θέρμανση, η ύδρευση, η αποχέτευση κ.α.. Το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού μελετάται και σχεδιάζεται με βέλτιστο τρόπο για την απρόσκοπτη λειτουργία του υπο μελέτη "έργου".
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
Η ηλεκτρολογική μελέτη περιλαμβάνει το σύνολο των ηλεκτρικών σχεδίων καθώς και των προδιαγραφών για τη σωστή ηλεκτροδότηση ενός "έργου". Τα "έργα" μπορεί να είναι από μία οικία μέχρι ένα βιομηχανικό κτήριο. Στην ηλεκτρολογική μελέτη συμπεριλαμβάνονται επιπλέον όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη σύνδεση του υπό μελέτη  "έργου" με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
Η Μηχανολογική μελέτη περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σχέδια / έγγραφα / προδιαγραφές που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του υπό μελέτη "έργου". Στη μηχανολογική μελέτη περιλαμβάνονται η θέρμανση, η ύδρευση, η αποχέτευση κ.α.. Το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού μελετάται και σχεδιάζεται με βέλτιστο τρόπο για την απρόσκοπτη λειτουργία του υπο μελέτη "έργου".